Smart Checkup - โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

Smart Check up

เงื่อนไขและข้อตกลง :

      ข้อมูลที่แสดงผลในระบบ Smart Checkup นี้ มีการปกป้องข้อมูลแยกรายบุคคล ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าดูข้อมูลในส่วนนี้ได้ โดยทางโรงพยาบาลมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังหรือนำผลตรวจไปใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อ หากท่านยังคงเข้าใช้งานในระบบต่อไปถือว่ายอมรับเงื่อนไขดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ยินยอมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออก