ห้องผู้ป่วยหนัก   ( I.C.U. )

เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยหนัก พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สัมผัสได้ถึงความปลอดภัย มีพยาบาลดูแลอย่างไกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งห้องรวม และห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิศษ เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นต้น


ห้องพักเพิ่มเติมโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100