ข้อสงสัย ? เมื่อประสบภัยจากรถ


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 16/03/2561 เวลา 14:59:36 น.เมื่อประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บในภาวะคับขันเช่นนี้ หลายท่านอาจจะเกิดความสับสน และมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจ จะทำอย่างไรต่อไปดี ... จะไปหาหมอที่ไหน ... ค่าใช้จ่ายเพียงพอหรือไม่ ... จะต้องติดต่อตัวแทนประกันหรือไม่ ... จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากที่ไหนได้บ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ จะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร ? ตามกฎหมายแล้ว รถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์จะต้องทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ กับบริษัทประกันภัยไว้ทุกคัน โดยท่านจะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีวงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด จะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โยสาร หรือคนเดินถนน ก็มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หากกรมธรรม์ที่ทำไว้ยังอยู่ในระยะความคุ้มครอง

สิทธิ์เบิก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้หรือไม่…?

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-รามได้ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ท่านมี เพียงท่านเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกเงิน มาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โดยทั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนการประสานงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันให้กับท่านได้
เอกสารประกอบเบิกต้องเตรียมอะไรบ้าง..? เพียงท่านเตรียมเอกสารดังนี้ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. บันทึกประจำวันตำรวจ
  2. สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ
  3. สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของเข้าของรถ (กรณีที่ท่านไม่ใช่เจ้าของรถ)
  4. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้บาดเจ็บอายุไม่ถึง 15 ปี)
  5. สำเนาทะเบียนรถ
  6. สำเนากรมธรรม์ประกันรถ
ข้อแนะนำ เพื่อการเตรียมเอกสารให้ง่ายขึ้น ท่านควรมีเอกสารดังกล่าวติดไว้กับรถของท่านเสมอ

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

หมายเหตุ :
  • ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงสูงสุดไม่เกินสิทธิ์ที่กำหนด
  • ค่าชดเชยรายวัน การพักรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ไม่เกิน 20 วัน

กรณีฉุกเฉิน ต้องเข้ารับการักษา แต่ไม่ทราบข้อมูลการทำประกัน พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทอะไร จะใช้สิทธิ์เครดิตค่ารักษากับทางโรงพยาบาลได้หรือไม่…? ทางโรงพยาบาลมีระบบ อีเคลม (E-Claim) ซึ่งระบบการตรวจสอบสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบว่ารถของท่านทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทอะไรรวมถึงระยะเวลาคุ้มครอง เพียงท่านแจ้งเลขทะเบียนรถทั้งอักษรและตัวเลขที่ถูกต้อง รวมถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ โรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นให้กับท่านได้ ถ้ากรมธรรม์อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองก็สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ทันที โดยท่านไม่ต้องกลับไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยด้วยตัวเอง หากบริษัทที่ท่านทำกรมธรรม์ไว้อยู่ในเครือข่ายระบบ อีเคลม

กรณีแพทย์นัดทำแผลในวันต่อๆไป จะใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ต่อเนื่องได้หรือไม่…? กรณีแพทย์นัดมาทำแผลต่อเนื่อง และวงเงินค่ารักษาพยาบาลของพ.ร.บ. ยังไม่เกินที่กำหนด ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกต่อเนื่องได้จนหมดวงเงินค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารประกอบเบิก พ.ร.บ.อีก

ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีพลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลอื่น หากเรามีความประสงค์จะย้ายมารักษาที่ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ต่อได้หรือไม่…? หากมีความประสงค์จะย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ก็สามารถทำได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษาด้วย) ใช้สิทธิ์พ.ร.บ. ต่อได้ จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บและใช้สิทธิ์อื่นๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุรัฐวิสาหกิจ ก็ยังคงนำสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านจ่ายส่วนเกินที่มีน้อยลงไป หรือ อาจไม่ต้องจ่ายเลย หากค่ารักษาในครั้งนั้นไม่มีส่วนเกิน

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีระบบ อีเคลม (E-Claim) ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต ที่สามารถแจ้งขอเลขที่เคลมและตรวจสอบว่ารถของท่าน ทำประกันภัยกับบริษัทอะไร รวมถึงระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ทันที


แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100